Focus Numarul 7

Totul despre concediul de acomodare, acordat persoanelor care au adoptat un copil

Mother holding a hand of her son

Începând cu data de 12 august 2016, salariaţii vor putea beneficia de un nou tip de concediu, aprobat prin Legea 57/2016 privind modificarea şi completarea Legii 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative. Este vorba despre concediul de acomodare, acordat persoanelor care adoptă un copil.

Alina Grigoraș

De acest nou tip de concediu poate beneficia „adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei a­dop­tatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, du­pă caz, activităţi independente sau activităţi agricole”.

Durata maximă a concediului de acomodare este de un an, a­ceas­tă perioadă incluzând şi peri­oada încredinţării copilului în vederea a­dopţiei. Pentru a beneficia de con­cediu de acomodare, per­soa­na îndreptăţită întocmeşte o cerere la ca­re se vor anexa certificatul de gre­fă în baza căruia se e­xecută ho­tă­rârea judecătorească de încre­din­ţare în vederea adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia a­dop­ta­toare, înregistrat la Direcţia în a cărei rază administrativ-teritoriala a fost protejat copilul, precum şi do­vada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii.

Pe toată durata concediului de acomodare, persoana îndreptăţită primeşte o indemnizaţie lunară de 1.700 lei. Plata indemnizaţiei începe din ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei. În perioada concediului de acomodare, persoana îndreptăţită beneficiază de plata con­tribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, prin aplicarea cotei legale asupra indemnizaţiei acordate. Plata acestei contribuţii este suportată din bugetul de stat. În perioada concediului de acomodare, persoana îndreptăţită nu are voie să solicite concediu pentru creşterea copilului şi nici stimulent de inserţie. Perioada concediului constituie perioada asimilată sta­giului de cotizare, vechime în mun­că, în serviciu şi specialitate.

Concediul de acomodare şi pla­ta indemnizaţiei încetează în­ce­pând cu ziua următoare celei în care se produce una din următoarele situaţii: a) a expirat perioada ma­ximă de un an prevăzută pentru concediul de acomodare; b) la ce­rerea persoanei îndreptăţite; c) copilul a împlinit 18 ani; d) a avut loc decesul copilului; e) persoana îndreptăţită care urma să adopte în calitate de persoană singură a decedat; f) a rămas definitivă hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopţiei.

Concediul de acomodare şi pla­ta indemnizaţiei se suspendă începând cu ziua următoare celei în care se produce una dintre ur­mă­toarele situaţii: a) s-a dispus plasamentul copilului în regim de urgenţă; b) a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopţiei.

Angajatorii care încalcă acest drept riscă amenzi

Angajatorii sunt obligaţi să acorde concediul de acomodare şi timp liber pentru efectuarea evaluărilor impuse de obţinerea atestatului şi realizarea potrivirii practice, fără diminuarea drepturilor salariale, în limita a cel mult 40 de ore pe an. Timpul liber se acordă pe baza cererii solicitantului, la care se anexează calendarul întâlnirilor sau, după caz, programul de vizite, întocmite

de direcţia competentă. Nerespectarea de către an­­gajatori a acestor prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează de către inspectorii de muncă cu amenzi cuprinse între 1.000 şi 2.500 lei.

Dispoziţiile referitoare la acordarea concediului de acomodare şi a indemnizaţiei lunare se aplică şi persoanelor care au copii încredinţaţi în vederea adopţiei la data de 12 august 2016. În această situaţie, indemnizaţia, precum şi concediul de acomodare, se acordă proporţional în funcţie de numărul zilelor calendaristice rămase, fără a depăşi însă durata maximă de un an prevăzută pentru acest tip de concediu.