Consultanță în afaceri Numarul 22 Promo

Facilităţi fiscale pentru atragerea companiilor de tip holding

holding

Analizând piețele care au favorizat înființarea holdingurilor la nivel european, și nu numai, s-a constatat dezvoltarea progresivă a acelor sectoare cu valoare adăugată mare, cum ar fi: piața imobiliară, piața serviciilor profesionale, piața financiară și, în subsidiar, turismul de afaceri. Această dezvoltare reprezintă, de fapt, o creștere economică sustenabilă.

Venera Pricop

Pentru investitori, avantajele oferite de un mediu economic favorabil dezvoltării reprezintă unul din­tre principalele criterii pe care se fundamentează decizia de în­fi­ințare a companiilor de tip holding. Compania de tip holding reprezintă o entitate care deține participații la alte entități și al cărei principal obiect de activitate îl reprezintă ad­ministrarea și controlul acestor par­ticipații. Scopul acestor companii îl reprezintă optimizarea fluxurilor de capital în interiorul grupului, dar și posibilitatea de a beneficia de anumite facilități fiscale din sfera impozitului veniturilor din investiții, câștigurilor de capital, impozitului pe profit etc.

La nivel european există le­gis­lație care se aplică atât socie­tă­ților-mamă, cât și filialelor din diferite state membre, cu îndeplinirea unor condiții specifice, și anume Directiva 2011/96/UE , respectiv:

– societatea-mamă, persoană juridică română, plătește impozit pe profit, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări;
– societatea-mamă deține mi­ni­mum 10% din capitalul social al persoanei juridice situată într-un alt stat membru care distribuie dividendele;
– la data înregistrării venitului din dividende deține partici­pa­ția de minimum 10% pe o perioadă de minim un an.

Chiar dacă în România nu există un cadru legislativ specific, începând cu anul 2014 legislația fiscală introduce o serie de avantaje acordate societaților de tip holding, comparabile cu cele din state care au dezvoltat o legislație specifică în acest domeniu.

Având în vedere facilitățile fiscale oferite de țara noastră entită­ților de tip holding, stabilirea acestora în România poate fi o opțiune de luat în considerare. Facilitățile fis­cale sunt din sfera impozitului veniturilor din investiții și a impozitului pe profit. Pe lângă acestea, costurile mai reduse de operare din România față de alte țări, precum și numărul mare de convenții de evitare a dublei impuneri încheiate cu alte state, vin să întărească această opțiune.

Dintre principalele avantaje fiscale oferite de legislația fiscală în vigoare amintim:

– scutirea de impozit cu re­ți­nere la sursă pentru dividendele plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice care deține minimum 10% din capitalul social al plătitorului dividendelor pe o perioadă de minimum un an, la data plății dividendelor;
– scutirea de impozit pe profit a veniturilor provenite din dividendele primite de la o persoană juridică română sau străină plătitoare de impozit pe profit dintr-un stat terț cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri , dacă:

  • societatea-mamă, persoană juridică română, plătește impozit pe profit conform titlului II Cod fiscal, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări;
  • societatea-mamă deține minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru care distribuie dividendele;
  • la data înregistrării venitului din dividende deține par­ti­cipația de minimum 10% pe o perioadă de minim un an.

Scutirea de impozit pe profit se aplică și în cazul dividendelor primite de la filialele situate în state cu care România a încheiat con­venții de evitare a dublei impuneri. Scutirea se aplică dacă la data înregistrării veniturilor societatea-mamă deține minimum 10% din capitalul social, pentru o peri­oadă de minimum un an.

– scutirea de impozit pe profit a câștigului realizat prin vânzarea acțiunilor pe care so­cie­tă­țile de tip holding le dețin la filiale, de regulă, nu este supus impozitului pe profit în statul în care este înregistrată societatea holding.

Astfel, sunt neimpozabile în România veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri. Scutirea se aplică dacă la data vân­zării/cesionării titlurilor de participare (inclusiv) societatea-mamă deține minimum 10% din capitalul social, pentru o perioadă de minimum un an.

– amânarea impozitului pe pro­­fit aferent diferențelor favorabile de valoare a titlurilor de participare înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se dețin titluri de participare, până la momentul înstrăinării acestora.
– scutirea de impozit a profitului reinvestit reprezintă o altă facilitate fiscală care face ca România să reprezinte un stat atractiv pentru investitori. Profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare, electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în func­țiune, folosite în scopul des­fășurării activității economice, este scutit de impozit pe profit.

Asigurarea unei stabilități economice și fiscale pentru investitori reprezintă o condiție esențială pentru societățile de tip holding. Conjunctura politică actuală generatoare de instabilitate fiscală afectează pe termen mediu și lung alegerea României ca destinație pentru stabilirea acestor entități.

Venera Pricop

 

Venera Pricop, director economic AVISSO

Despre autor

iasul