Dosar Nr. 9 Dosar Numarul 9

Fără un plan de afaceri, finanţarea devine o utopie

imagine basic Ldbt

Campania „Lei de business tânăr“

AVISSO împlineşte în această toamnă 10 ani de activitate. În acord cu principiile şi filosofia noastră de afaceri, organizăm un concurs destinat celor care abia s-au lansat sau vor să se lanseze în antreprenoriat.

Dorim să sprijinim acei membri ai comunităţii aflaţi la început de drum şi care au creionată o idee de afacere, însă nu deţin expertiza necesară scrierii unui plan de afaceri care să genereze interes din partea unor potenţiali investitori. La finalul lunii octombrie, AVISSO va selecta (în urma competiţiei anunţate în această ediţie a publicaţiei  „Iaşul în afaceri“ şi desfăşurate pe site-ul www.avisso.eu) doi autori de idei de business şi îi va ghida în a le concretiza într-un plan de afaceri. AVISSO le va oferi, ulterior, timp de un an, servicii de consultanţă în afaceri, financiar-contabile şi de promovare.

Câştigătorii vor fi, totodată, sprijiniţi în a identifica surse de finanţare pentru business-urile lor.

Campania „Lei de business tânăr“, organizată de AVISSO cu ocazia împlinirii a 10 ani de activitate, este lansată astăzi, 15 septembrie, pe site-ul www.avisso.eu, sub forma unui concurs de idei de afaceri organizat în scopul sprijinirii viitorilor antreprenori sau a unora aflaţi încă la început de drum. Durata acestuia este de 45 de zile calendaristice (până pe 29 octombrie 2016), iar la final, în urma procesului de jurizare, vor fi oferite două premii constând în: consul­tan­ţă în realizarea planului de afaceri aferent ideii pre­zentate, asistenţă în identificarea unor surse de finanţare pentru business, servicii financiar-contabile şi servicii de consul­tanță în promovare afacerii pentru 12 luni de la data demarării business-ului.

Cei care vor dori să se înscrie în competiţie sunt invitaţi să acceseze secţiunea „Lei de business tânăr“ de pe website-ul www.avisso.eu (vizibilă de pe homepage) şi, în urma parcurgerii regulamentului, să completeze formularul interactiv pus la dispoziţie. Sunt solicitate datele de identificare ale candidatului, statutul ocupaţional, domeniul în care lucrează sau studiază, domeniul în care se încadrează ideea de afacere pe care o propune, o prezentare în detaliu a produselor şi serviciilor rezultate din afacere (cu evidenţierea elementelor de noutate pentru piaţa adresată), o prezentare concretă a clienţilor potenţiali şi piaţa căreia se adresează produsele (locală, regională, naţională sau internaţională), o prezentare a necesarului de spaţiu, echipamente şi personal pentru punerea în funcţiunea a investiţiei, o prezentare privind trei resurse-cheie ale afacerii fără de care aceasta nu ar funcţiona la parametrii estimaţi, precum şi o descriere a experienţei aplicantului în domeniul antreprenorial. Toate detaliile se regăsesc în cadrul formularului postat în secţiunea „Lei de business tânăr“ a website-ului www.avisso.eu.

Membrii juriului vor primi electronic de la organizator formularele depuse şi vor transmite rezultatele în urma aplicării unei grile de evaluare, urmând ca desemnarea câştigătorilor să se facă prin însumarea punctajelor obţinute (cele mai bune două punctaje). Campania va cuprinde şi o ceremonie de înmânare simbolică a premiului câştigat, în data de 3 noiembrie 2016, la care câştigătorii vor fi invitaţi să participe. La eveniment vor lua parte reprezentanţi ai comunităţii ieşene (din mediul de afaceri, administraţie, reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale), precum şi invitaţi speciali din ţară.

Mirabela Miron, Preşedintele AVISSO:

„Ne dorim înscrierea în competiţie a cât mai multor participanţi şi mizăm ca aceştia să răs­pundă provocării noastre cu aceeaşi des­chi­dere pe care şi noi dorim să o arătăm co­mu­nităţii locale. Doar lucrând împreună, identifi­când cele mai bune oportunităţi de dezvoltare a oraşului nostru, vom putea face paşi semnificativi în direcţia creşterii economice. Obiş­nu­im ca, atunci când ne raportăm la comunitate, să avem în prim-planul observaţiilor sau preocupărilor noastre ca cetăţeni marile lu­crări de infrastructură sau funcţionarea ad­mi­nistraţiei. O economie locală solidă nu se poate clădi, într-adevăr, fără suportul şi cola­bo­rarea administraţiei locale, însă aceasta de­pinde, în egală măsură, de micul în­tre­prin­ză­tor, de afacerile mici şi mijlocii care aduc plusvaloare oraşului nostru. Până la atra­ge­rea altor mari investitori, suntem datori să cre­ăm o comunitate dinamică de business, cu atât mai mult cu cât şansele Iaşului de a de­veni un important pol economic regional sunt evidente, iar oportunităţile continuă să fie tot mai diverse în zona noastră“.

Juriul concursului „Lei de business tânăr“ are următoarea componenţă: Paul Butnariu, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, Mihai Chirica, primarul Municipiului Iaşi, prof. univ. dr. Costel Istrate, Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, filiala Iaşi, Mihaela Măriucă, consultant în afaceri, managing partner AVISSO, prof. univ. dr. Robert Şova, Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (Preşedinte al Juriului) şi Adina Tapalagă, Director General SCC Services România.

Mihaela Măriucă, consultant în afaceri:

„Concursul organizat de AVISSO este un model de bună practică și ar trebui să fie un exemplu de urmat pentru autoritățile de ma­na­gement a fondurilor nerambursabile ce gestionează proiectele de investiții pentru companii. Este foarte important să se reali­zeze o filtrare a ideilor de afaceri înainte de a fi dezvoltate proiecte sau planuri de afaceri de zeci de pagini ce implică resurse conside­ra­­bile din partea inițiatorilor. Din punctul meu de vedere, este esenţial pentru orice antreprenor la început de drum să realizeze un plan de afaceri, indiferent că apelează sau nu la resurse financiare externe. Planul de a­faceri trebuie să fie ghidul tău în călătoria pe care urmează să o faci în «jungla economică» și să reprezinte harta la care apelezi de fie­care dată când te rătăcești în drumul tău spre profit. Concursul organizat de AVISSO este o oportunitate să îți evaluezi ideile de afaceri pe care le ai și să beneficiezi de un sprijin real și profesionist pentru un început de afacere care să asigure toate premisele pentru succes.“

Mihai Chirica, Primarul oraşului Iaşi:

„Viitorul oraşului nostru este o responsabilitate comună pentru noi toți, administrație, an­treprenoriat și alți actori economici relevanți. Poziţionarea oraşului nostru ca oraş atractiv pe harta naţională şi internaţională din punct de vedere economic, academic, cultural şi spiritual  este scopul nostru principal.  Atragerea in­ves­ti­țiilor, consolidarea celor existente și cre­area de locuri de muncă de calitate constituie pro­vo­cări autentice pentru comunitatea noas­tră. Urmărim constant asigurarea unui cadru legislativ local adecvat dezvoltării acti­vi­tă­ţilor economice, iniţierea şi sus­ţi­ne­rea de pro­grame speciale dedicate IMM-urilor, precum şi atragerea investiţiilor care pot pune în valoare unul dintre principalele atu­-uri ale Iaşului: forţa de muncă înalt ca­li­fi­cată. Comparativ cu celelalte oraşe din Ro­mâ­nia, Municipiul Iaşi are cele mai mici impozite, atât în ceea ce priveşte locuinţele, cât şi clădirile introduse în circuitul economic, ma­rea majoritate a acestor obligaţii fiscale situându-se la limita minimă obligatorie. În a­cest fel, mu­ni­ci­palitatea ieşeană încearcă să asigure un ca­dru fiscal local predictibil şi atractiv pentru me­diul de afaceri, ca expresie a unui parteneriat real între autorităţile locale şi sectorul de business. Vă invit să vedeţi în Primăria Municipiului Iaşi un partener du­ra­bil pentru pro­iecte de importanţă eco­no­mică şi stra­te­gică pentru Iaşi, pentru creş­terea nivelului de vizi­bi­litate al oraşului nostru şi pentru atra­ge­rea de noi investiţii străine la Iaşi.“