Focus Suplimentul Nr. 18

Impozitarea dividendelor în 2017: modificări legislative în avalanşă

andrei sauca

Impozitarea veniturilor din dividende este legiferată de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, act normativ care a suferit numeroase modificări în ultima perioadă, ultimele intrând în vigoare de la 1 februarie 2017. Conform legii citate, dispozițiile aplicate de la data 1 ianuarie 2016 stabileau ca pentru veniturile de natura dividendelor cota de impozit să fie de 5%. La începutul anului 2017, conform Codului Fiscal, impozitarea dividendelor se realiza prin aplicarea aceleași cote de impozit de 5%, însă cu condiția ca acționarul sau beneficiarul dividendelor, persoană fizică, să obțină și alte venituri de natura celor menționate în Codul fiscal pentru care plătește CASS (salarii, activități independente etc). Dacă acesta nu are alte venituri de natură salarială, atunci va achita 5% impozit pe dividende plus 5,5% contribuția la CASS, rezultând astfel un total de 10,5%.

Andrei Saucă

Conform celor precizate la art. 176 alin. 2 din Codul Fiscal la 1 ianuarie 2017, baza lunară de calcul pentru CASS aferentă veniturilor din dividende reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, distri­bu­­i­te de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului. Baza lunară de calcul pentru CASS aferentă veniturilor din dividende era plafonată la 5 salarii medii brute, conform art. 176 alin. 5. Este necesară precizarea că, în situația în care venitul din dividende era singurul venit realizat, baza de calcul lunară nu putea fi mai mică decât un salariu minim brut pe țară. Dar, la 1 februarie 2017 au intrat în vigoare noile prevederi din Codul fiscal introduse în legislaţie prin ordonanţă de urgenţă. Astfel, OUG nr. 3/2017 menține, începând cu 1 februarie 2017, scu­tirea obligației de plată a CASS în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din dividende, cu condiția ca aceste persoane să realizeze venituri pentru ca­re se plătește CASS, plafonul re­pre­zen­tat de cele cinci salarii medii pe economie fiind eliminat, odată cu abrogarea alin. (5) al art. 176.

Așadar, obligațiile fiscale pentru luna ianuarie 2017 diferă de regimul aplicat veniturilor din dividende începând cu 1 februarie. Persoanele fizice care încasează venituri din dividende, dar și alte tipuri de venituri supuse CASS, nu vor datora de la 1 februarie 2017 această contribuție (context asemănător celui din 2016). Însă, dacă dividendele sunt primite de acționari/asociați în ianuarie 2017, acestor venituri li se aplică cota aferentă CASS, indiferent dacă beneficiarul dividendelor a mai avut și alte tipuri de venituri sau nu.

Ce declaraţii trebuie depuse5 la suta

În ceea ce privește impozitarea veniturilor din dividende plătite de o persoană juridică unei alte persoane juridice române, aceasta are obligația să rețină, să declare și să plătească impozitul pe dividende reținut către bugetul de stat în cotă de 5%. Excepția de la această cotă de impozitare se regăsește în art. 43, alin. 4 din Codul Fiscal, potrivit căruia prevederile referitoare la reținerea, declararea şi plata impozitului pe dividende nu se aplică în cazul dividendelor plă­tite de o persoană juridică română u­nei alte persoane juridice române, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de un an împlinit până la data plăţii acestora inclusiv.

Declararea impozitului pe dividende se realizează prin formularul D100, plata către bugetul de stat fiind efectuată până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se distribuie sau plăteşte dividendul. În situația în care dividendele au fost distribuite, dar nu au fost plătite până la sfârşitul exer­ci­țiului financiar în care au fost aprobate situaţiile financiare anuale, impozitul a­ferent se plăteşte până la data de 25 ia­nu­arie a anului următor.

De asemenea, contribuabilii au o­bli­gația completării și depunerii de­cla­ra­ției informative 205 privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit pentru anul precedent, până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru exercițiul financiar precedent.

Andrei Saucă, economist în cadrul AVISSO