Consultanță în afaceri Promo Suplimentul Nr. 20

Instrumentele financiare ale UE, alternativa de finanţare a IMM-urilor

Finantare 2

În contextul în care întreprinderile mici și mijlocii (IMM) sunt esențiale pentru dezvoltarea economică și bunăstarea socială, reprezentând motoarele economiei pentru ino­vare și competitivitate, creează locuri de muncă și contribuie, într-o manieră verticală, în cadrul circuitului economic la dezvoltarea unor noi piețe și tehnologii, Uniunea Europeană (UE) a creat o serie de instrumente financiare și legislative care urmăresc să faciliteze dezvoltarea lor. În acest sens, IMM-urile au acces la oportunități de finanțare specifice și programe dedicate și beneficiază de asistență adaptată pentru activitățile lor.

Cătălin Ilie, consultant în afaceri

Instrumentele financiare reprezintă un mod eficient de mobilizare a resurselor din cadrul politicii de coeziune în vederea realizării o­biectivelor strategiei Europa 2020. Ţintite către proiecte cu potenţială viabilitate economică, instrumentele financiare oferă sprijin investiţiilor prin împrumuturi, garanţii, investiţii de capital și alte mecanisme purtătoare de risc, care pot fi combinate cu asistenţă tehnică, subvenţii la dobândă sau contribuţii la comisioanele de garantare în cadrul aceleiași operaţiuni.

Pe lângă avantajele evidente pe termen lung ale reciclării fon­du­rilor, instrumentele financiare contribuie la mobilizarea unor co-investiţii publice sau private suplimentare în vederea soluţionării deficienţelor de piaţă, în conformitate cu priorităţile strategiei Europa 2020 și ale politicii de coeziune. Structurile de punere în aplicare a acestora implică un plus de expertiză și know-how, care contribuie la creșterea eficienţei și eficacităţii alocării de resurse publice. Mai mult, aceste instrumente furnizează o gamă variată de stimulente pentru îmbunătăţirea performanţei, inclusiv o mai mare disciplină fi­nanciară la nivelul proiectelor care beneficiază de sprijin.

Instrumentele financiare sunt utilizate în scopul realizării de investiţii în cadrul fondurilor structurale începând cu perioada de programare 1994-1999. Relativa importanţă a acestora a crescut în cursul perioadei de programare 2007-2013 și, în prezent, acestea reprezintă în jur de 5 % din totalul resurselor Fondului european de dezvoltare regională (FEDR). În contextul situaţiei economice actuale și a resurselor publice tot mai limitate, rolul instrumentelor financiare în cadrul politicii de coeziune este unul esenţial în perioada de programare 2014-2020.

Instrumentele financiare:

» sunt fonduri rambursabile;
» sunt reutilizabile, adică fondurile rambursate pot fi utilizate din nou în aceeași zonă;
» sunt potrivite pentru proiecte viabile financiar, adică cele de la care sunt așteptate venituri sau economii suficiente pentru a rambursa sprijinul primit;
» sunt concepute pentru a atrage coinvestiții din alte surse, inclusiv investiții private, pentru a crește valoarea fondurilor disponibile, în special în sectoarele/ domeniile în care există probleme cu accesul la finanțare;
» pot lua formă de împrumuturi, garanții sau investiții de capital;
» pot sprijini creșterea ofertei, contribuind la dezvoltarea pieței;
» pot fi folosite într-un mod complementar cu granturile;
» pot fi gestionate de bănci na­ționale sau regionale, orga­ni­zații internaționale, precum Banca Europeană de Investiții sau Fondul European de In­ves­tiții, de către intermediari financiari, precum și (doar pentru împrumuturi și garanții) de către auto­ritățile de management.

Pentru perioada 2014-2020, ținând cont de avantajele instrumentelor financiare, utilizarea lor se extinde la toate obiectivele tematice și este de așteptat să se extindă în continuare datorită op­ți­unilor lor de implementare mai bune și mai flexibile.

Instrumentele financiare co­fi­nanțate din FEDR pot fi utilizate pentru toate priorităţile de investiţii incluse în cadrul programelor operaţionale FEDR ale regiunilor și statelor membre, cu condiția ca acestea să se adreseze unei de­ficiențe identificate a pieţei, adică zonele în care băncile nu sunt dispuse să împrumute și/ sau în cazul în care sectorul privat nu este dispus să investească (de exemplu: în cazul piețelor unde nu este furnizat suficient capital pentru IMM-uri/ start-up-uri, în cazul în care nu sunt suficiente finanțări disponibile pentru firmele cu rată mare de creștere, sau în cazul în care creditarea bancară comercială este limitată sau vine cu condiții pe care firmele nu le pot satisface).

La nivelul Uniunii Europene există deja trei instrumente de acest tip. Două sunt un împrumut cu partajarea riscurilor, care se bazează pe partajarea riscului între resursele publice și cele private, și un instrument cu garanții plafonate, în cazul căruia banii publici au rol de garanție împotriva in­ca­pacității de plată în cadrul portofoliului de împrumuturi al unei bănci. Ambele instrumente sunt menite să asigure un acces mai bun la finanțare pentru IMM-uri. Cel de-al treilea instrument este împrumutul pentru renovare, pentru proiecte vizând eficiența energetică și energia din surse regenerabile în sectorul construc­țiilor rezidențiale.

Schema finantare1

Comisia Europeană a mai lansat un mecanism de coinvestiții care să ofere finanțare pentru întreprinderi noi și IMM-uri. Acest sprijin le va permite să-și dezvolte modelele de afaceri și să atragă finanțări suplimentare printr-un program de investiții colective ges­tionat de un intermediar financiar principal. Investițiile totale, combinând resursele publice și private, se pot ridica până la 15 milioane de euro per IMM. În perioada 2007-2013, SAS JEREMIE, în regiunea franceză Languedoc-Roussillon, a fost un exemplu de astfel de mecanism de coinvestiții, care a utilizat resurse din Fondul european de dezvoltare regional (FEDR) pentru a atrage capital privat și a investi în IMM-uri de înaltă tehnologie în regiunea respectivă.

Fondurile de dezvoltare urbană vor sprijini proiecte urbane durabile, de exemplu în domeniul transportului public, al eficienței energetice sau al regenerării zonelor urbane. Proiectele trebuie să fie viabile din punct de vedere financiar și să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare urbană integrată și durabilă. Investițiile totale, combinând resursele publice și private, se pot ridica până la 20 milioane de euro per proiect. Sprijinul va lua forma unui fond de împrumut gestionat de un intermediar financiar, cu resurse din fondurile ESI și o contribuție de minimum 30 % de capital privat. Un astfel de fond de dezvoltare urbană a fost creat la Pomorskie, în Polonia, în perioada 2007-2013.

Programul-cadru Horizon 2020 conţine următorul sistem de facilităţi financiare:

» Mecanismul de împrumut – împrumuturi pentru investiţii în cercetare și inovare; garanţii pentru intermediarii financiari care acordă împrumuturi beneficiarilor; combinaţii de împrumuturi și garanţii; garanţii și contragaranţii.

n Mecanismul de capitaluri proprii: fonduri de capital de risc pentru faza de început, furnizând capital de risc și/sau capital de tip mezanin întreprinderilor. De asemenea, acest me­canism va oferi posibilitatea de a realiza investiții pentru extindere și în faza de creștere a întreprinderii împreună cu mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere (Equity Facility for Growth – EFG) din cadrul Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor (COSME).

Implementarea celor două mecanisme de acces la finanţare de risc este delegată Băncii Europene de Investiţii (BEI) și Fondului European de Investiţii. Finanţările de până la 7,5 milioane euro vor fi puse în aplicare cu ajutorul intermediarilor financiari (bănci, IFN). Procedura de selecţie a intermediarilor financiari este demarata și se realizează prin depunerea unei documentaţii specifice de către instituţiile financiare interesate. Finanţările de peste 7.5 milioane euro se derulează direct prin BEI și FEI.

Instrumente financiare care rulează în prezent: InnovFin SME Guarantee Facility; COSME – Loan Guarantee Facility; Produse Equity pentru transfer tehnologic; Venture Capital; COSME Equity Facility for Growth.
Beneficiari direcţi și indirecţi: Bănci, IFN-uri, Fonduri de investiţii, instituţii financiare de orice tip, companii (IMM-uri și companii mari).

Instrumente financiare asociate 2014-2020  în România

Programul Operaţional Regional
» Instrumente de garantare financiară ca mix intre grant și finanţare rambursabilă cu garanţie de instrument de 80% – pentru IMM-uri cu minim 3 ani experienţa în core business care dezvoltă un proiect de investiţii prin accesare mix de finanţare – grant (nerambursabil) și credit cu garanţie de instrument financiar;
» Fonduri de investiții de capital (equity) pentru între­prin­deri aflate în etapa de creștere – POR – se combină cu fi­nanţarea infrastructurii de transfer tehnologic și inovare.

Programul Operaţional Competitivitate
» Acțiune 1.2.2: Credite, garanții și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață.

Programul Inițiativa pentru IMM-uri
» Garanția neplafonată pentru IMM aflate în creștere – POIIMM – Programul Iniţiativa pt IMM-uri.


Catalin IlieCătălin Ilie este managing partner AVISSO şi are o experienţă de peste 10 ani în dezvoltarea şi managementul proiectelor CDI (Cerce­tare-Dezvoltare-Inovare) şi de investiţii la nivel naţional, dintre care aproximativ 7 ani de ex­pe­rien­ţă în dezvoltarea şi managementul proiectelor CDI transnaţionale şi de business la nivel internaţional. Este consultant pe tematici de dezvoltare şi inovare pentru companii medi­cale şi universităţi din Italia, Ungaria, Spania şi Serbia. Des­fă­şoară activităţi de peer-review pentru proiecte de inovare şi dezvoltare economică elaborate de Ca­merele de Comerţ şi Agenţiile de Inovare din Bulgaria, România şi Ungaria. De asemenea, co­la­bo­rează de peste 7 ani cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi în domeniile menţionate, precum şi cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Me­di­cină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi. Prin activitatea sa, Cătălin Ilie urmăreşte creşterea capacităţilor şi a vizibilităţii organizaţiilor de CDI din România la nivel internaţional, astfel încât să genereze inovare şi noi opor­tunităţi de creştere pentru business-ul românesc.

Despre autor

iasul