Focus Numarul 6

TAX FREE – restituirea TVA către persoanele fizice din afara Uniunii Europene

edf

Diana Ciobanu

TAX FREE (fără taxe) este un sistem ce permite recuperarea TVA-ului plătit în Uniunea Europeană (UE) de către cumpărătorii cu do­­miciliul de resedinţă în afara blocului comunitar. În conformitate cu Ordinul nr. 101/2016, persoanele fizice nerezidente cu domiciliul de reşedinţă în afara UE au dreptul să recupereze valoarea TVA inclusă în toate produsele achiziţionate de pe teritoriul UE şi transportate în bagajul personal, în­deplinind următoarele condiţii:

 

  1.  persoana fizică nu este stabilită în UE, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este în interiorul UE;
  2.  bunurile sunt transportate în afara UE cel târziu înainte de sfârşitul celei de-a treia luni care urmează celei în care are loc livrarea;
  3.  valoarea totală a livrării, plus TVA, este mai mare decât echivalentul în lei a 175 euro, stabilit anual prin aplicarea cursului de schimb obţinut în prima zi lucrătoare din luna octombrie şi valabil de la data de 1 ianuarie a anului următor;
  4.  bunurile sunt cumpărate de la magazinele din reţeaua de vânzare cu amănuntul autorizate să efectueze vânzări de bunuri care conferă cumpărătorilor care nu sunt stabiliţi în UE dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adăugată;
  5. dovada exportului se va face prin factura purtând viza biroului vamal de ieşire din Uniunea Europeană.

Întreaga procedură presupune parcurgerea a trei paşi:

  1. Achiziţionarea produselor. Cumpărătorul va achiziționa produse de la un magazin autorizat din reţeaua de vânzare cu amănuntul, în schimbul cărora va primi de la vânzător factura fiscală, bonul fiscal şi „Documentul de restituire a TVA cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană” – completat în două exemplare. Valoarea to­tală a produselor plus TVA trebuie să fie mai mare decât echivalentul în lei a 175 euro. Cumpărătorul poate solicita restituirea TVA-ului aferent mai multor facturi dacă suma bunurilor/serviciilor din fie­care factură depășește plafonul de 175 euro (inclusiv TVA). Condiţia esenţială: cumpărătorul trebuie să fie persoană fizică cu domiciliul în afara UE.
  2. Transportul produsului. Bunurile achiziţionate vor fi transportate în bagajul personal al călătorilor din afara UE cel târziu înainte de sfârşitul celei de-a treia luni care urmează lunii în care a avut loc achiziţia. Cum­părătorul va prezenta biroului vamal, pe lângă bunurile cumpărate care fac obiectul res­tituirii de TVA, factura fiscală alături de dovada plății și documentul de restituire a TVA. După verificarea bunurilor și concor­dan­ţei datelor din actele de identitate, factura fiscală și documentul de restituire a TVA, biroul vamal va aplica viza de ieșire pe factură și pe documentul de restituire.
  3. Recuperarea TVA-ului. În baza Documentului de restituire a TVA în original, vizat de biroul vamal de ieșire din spațiul UE și a copiei de pe factura vizată, se va restitui TVA-ul integral, fără a reține comision. Restituirea se poate face atât către cumpărător, cât și către orice altă persoană împuternicită de către acesta. Plata TVA-ului se poate face fie în numerar sau prin transfer bancar într-un cont indicat de cumpărător.

Diana Ciobanu, Director al Departamentului de Audit în cadrul grupului de firme AVISSO